Läromedelspolicy för Strängnäs kommun

Mål och syfte

Alla elever i Strängnäs kommun ska ha god tillgång till relevanta och anpassade analoga och digitala läromedel och lärresurser av hög kvalitet. Detta bidrar till en likvärdig skola. I kommunen ska man också arbeta med att inventera utbudet av läromedel och säkerställa kvalitén i desamma. Syftet är att lärarna ska kunna fokusera på sin undervisning istället för att leta och kontrollera material. Skolorna i Strängnäs ska alltså  tillhandahålla såväl analoga som digitala läromedel och lärresurser eftersom de inte ersätter, utan kompletterar varandra och aktiverar olika kognitiva processer. Alla kommunens skolor ansvarar för att i samarbete med en kontrollgrupp kontinuerligt genomföra en inventering av läromedel och lärresurser för att säkerställa att det finns rätt tillgång till högkvalitativa läromedel.

Framgångsrika skolsystem ger elever god tillgång till läromedel av hög kvalitet, och tillgång till bra läromedel är inskrivet i den svenska läroplanen. Högkvalitativa läromedel ska utgå från relevanta styrdokument och ska strukturera materialet på ett sätt som underlättar undervisning och lärande. Ett läromedel ska inkludera flera kompletterande delar som utgör en helhet. Läromedel av hög kvalitet är ett centralt verktyg för högre måluppfyllelse och god hushållning med lärarens tid och således av vikt för såväl elever, lärare som vårdnadshavare. Ett digitalt läromedel ska främja elevers individualisering på ett naturligt nivåanpassat och gärna spelifierat sätt. Det är av yttersta vikt att digitala läromedel tillför något utöver det analoga verktygets innehåll. Lärresurserna erbjuder tydliga inslag av spelifiering för ett synliggörande av elevers progression och motivation till personlig fördjupning av kunskaper. Självklart bygger läromedlet på olika betygsnivåer och förenklar och förtydligar de olika stegen.

Arbets- och ansvarsfördelning
En grupp med förstelärare i olika ämnen, en s.k. förstelärargrupp söker, testar och kontrollerar läromedel och lärresurser.  Gruppen följer också  relevant forskning. Den kommunicerar resultaten till undervisande lärare, den s.k. ämnesgruppen. Läromedelsföretag kan bjudas in till träffar med ämnesgruppen för att presentera och diskutera de olika materialen.

Ämnesgruppen får sedan möjlighet att delge resultat med lärare i ämneslagen på respektive skola för att diskutera behov, möjligheter och önskemål. Lärarna i ämneslagen på skolorna väljer lärresurser och lärverktyg som en del av den professionella yrkesutövningen utifrån didaktiska överväganden och kontrollgruppens föreslagna rekommendationer.

Rektor ansvarar för de ekonomiska förutsättningarna av inköp utifrån sitt kollegiums behov och önskemål, samt organisering av arbetstid för försteläraren som ingår i kontrollgruppen för det kontinuerliga arbetet med lärresurser och lärverktyg.

Definitioner av läromedel, lrverktyg, lrresurser

Med läromedel avses förlags- eller producentutgivet material framtaget av professionella i en kvalitetssäkrad process där innehåll och form utgår från kursplaner och andra styrdokument och som täcker in flera områden i en enskild kursplan. Ett läromedel är därmed en komplex didaktisk produkt bestående av flera delar, till exempel övningar, lärarhandledning, fördjupningar, bedömningsmaterial och är framtaget av flera professioner – författare, formgivare, illustratörer, redaktörer. Läromedel kan vara analoga, digitala eller både och.

Med lärverktyg avses utrustning och material som läraren använder i undervisningen, till exempelpennor, hyvelbänkar, datorer, programvara.

Med lärresurser avses övriga resurser med innehåll som ofta inte är didaktiskt bearbetat för användning i skolan eller som fordrar en didaktiskt genomtänkt kontext. Det kan vara skönlitteratur, material från intresseorganisationer, dagstidningar och tidskrifter, referenslitteratur, ordförståelseprogram, matematikövningar etc.

Förtydligande av begrepp
Förstelärargruppen består av en förstelärare för varje ämne, oberoende av skola.

Ämnesgrupper består av en representant i respektive ämne från varje skola i kommunen. Ämnesgrupperna träffar förstelärare i respektive ämne.

Ämneslag består av undervisande lärare i samma ämne på de enskilda skolorna. De träffar respektive skolas representant som ingår i ämnesgruppen.

Leave a Comment