Programförklaring

Syfte och mål

Syftet är tvåfaldigt och innebär att inom ramen för det övergripande målet att göra Strängnäs till en skolstad dels stärka lärarnas ämnesmässiga och relationsmässiga kompetens, dels att använda denna fortbildning som plattform för ett intensifierat samarbete mellan stadens friskolor och kommunala skolor.

Projektet ska ses som ett första steg i en process där slutmålet är att återuppbygga Strängnäs Kommun som en Skolstad i 4-Mälarstadsområdet genom en utökad samverkan mellan skolorna i kommunen, både ämnesmässigt (vertikal samverkan) och mellan skolor oavsett huvudman  (horisontell samverkan).

Långsiktigt syftar projektet till att i Strängnäs bygga upp en kvalificerad lärarutbildning på högskolenivå med stöd av ledande universitets- och högskolemiljöer i regionen.

Beskrivning

Fortbildningen administreras initialt av Europaskolans stiftelse och är öppen för deltagande för lärare från kommunens skolor. På sikt är dock ambitionen att utbildningen skall drivas av ett för skolorna i Strängnäs gemensamt samarbetsorgan. Fortbildningen vilar på tre grundelement:

  1. Stärka lärarnas förmåga att innehållsmässigt strukturera och disponera sina kurser och lektioner
  2. Ge läraren en ökad kompetens i att leda och organisera arbetet i klassrummet (Classroom Management)
  3. Utveckla lärarnas förmåga att utvärdera elevernas olika förutsättningar och sina egna prestationer (assessment).

Fortbildningen ska bygga på praktisk tillämpning av aktuell praktiknära forskning och evidensbaserade erfarenheter och bestå av föreläsningar och litteratur som kan tillämpas i lärarens egen undervisning. Deltagarna ska dokumentera arbetet i en blogg som bedöms av kursledarna.

Projekttid

Kursen ska drivas på deltid (20%) mellan september år 1 och april år 2. Undervisningen ska bedrivas under sex tvådagarsmoduler, fördelade på en modul i månaden med uppehåll för jul- och påskmånaderna. Den första kursen startar i september 2018 och avslutas i april 2019.

Fr.o.m. år två kommer fortbildningen att akademiskt knytas till en av regionens högskolor, medan själva utbildningen sker i Strängnäs.