Litteraturöversikt LÄS I

De med * (Stjärna) markerade publikationerna är obligatorisk kurslitteratur, och övrig litteratur är referenslitteratur.

Modul 1 Profession och kognitiva processer

Eng, S, (2018), ”Hjärnsläpp i Skolan” Modern Psykologi, (7), 2018

Klingberg, T. (2016).  ”Hjärna, gener och jävlar anamma”, Natur och Kultur, Stockholm.*

Magnus Henrekson et.al (2017) ”Kunskapssynen och pedagogiken: Varför skolan slutade leverera och hur det kan åtgärdas”, Dilalogos Förlag Stockholm*

Moos, L., Nihlfors, E. & Paulsen, J. M. (2016): Nordiska skolchefer. Aktörer i en bruten kedja. Malmö: Gleerups.

Nihlfors, E. (2008): Kunskap vidgar världen – Globaliseringes inverkan på skola och lärande. Underlagsrapport nr 26 till Globaliseringsrådet. Stockholm: Regeringskansliet.

Nihlfors, E. & Johansson, O. (2013): Rektor – en stark länk i styrningen av skolan. Stockholm: SNS Förlag.

Nihlfors, E. & Johansson, O. (2015): När nationell politik möter lokala genomförandearenor.

Nihlfors, E., Jervik Steen, L. & Johansson, O. (2015/2017): Förskolechefen. En viktig länk i utbildningskedjan. Malmö: Gleerups.

SOU 2017:35 Samling för skolan. Nationell strategi för kunskap och likvärdighet. Stockholm: Utbildningsdepartementet.

SOU 2017:35, ”Samling för skolan: Nationell strategi för kunskap och likvärdighet”.  Slutbetänkande av 2015 års skolkommission”, Stockholm*

SOU 2018:17 Med undervisningsskicklighet i centrum – ett ramverk för lärares och rektorers professionella utveckling Stockholm: Utbildningsdepartementet.

Timperley, H. (2013): Det professionella lärandets inneboende kraft. Lund: Studentlitteratur.

Modul 2 Ämnesbevakning, informationssökning och källkritik

Bardel, C. Falk, Y. Lindqvist, C. (red.), Tredjespråksinlärning, Studentlitteratur, Lund. *

Danielsson, U, (2016), Vårt klot så ömkligt litet. Fri tanke Förlag, Stockholm*

Jonas Linderoth (2016) Lärarens återkomst, Natur & Kultur Stockholm.

Kirschner, P. A., & Pedro De Bruyckere (2017) The myths of the digital native and the multitasker. Teaching and Teacher Education 67 (2017) 135e142

Kirschner, P. A., & van Merriënboer, J. J. (2013). Do learners really know best? Urban legends in education. Educational Psychologist, 48(3), 169-183.

Linderoth, J. ,(2017) ”Lärarens återkomst : från förvirring till upprättelse”. Natur och Kultur, Stockholm*

Nygren & Brounéus (2018) 5. Källkritik i digitala medier en didaktisk utmaning, Skolverket https://larportalen.skolverket.se/LarportalenAPI/api-v2/document/path/larportalen/material/inriktningar/0-digitalisering/Grundskola/200_Kritisk_anvandning_av_natet/del_05/5.%20K%C3%A4llkritik%20i%20digitala%20medier%20en%20didaktisk%20utmaning.pdf*

Nygren & Guath (2018) Mixed digital messages: the ability to determine news credibility among Swedish teenagers. Paper for the 15th International Conference on Cognition and Exploratory Learning in Digital Age (CELDA 2018). *

Nygren, T., Haglund, J., Samuelsson, C. R., Af Geijerstam, Å., & Prytz, J. (2018). Critical thinking in national tests across four subjects in Swedish compulsory school. Education Inquiry, 1-20. *

Modul 3 Forskningsbaserad ämnesdidaktik

https://larportalen.skolverket.se/#/modul/2c-nyanlanda/Grundskola/033_nyanlandas-sprakutveckling/del_06/

https://larportalen.skolverket.se/#/modul/5-las-skriv/F%C3%B6rskoleklass/029-vardagssprak-amnessprak/del_05/

https://larportalen.skolverket.se/#/modul/5-las-skriv/F%C3%B6rskoleklass/029-vardagssprak-amnessprak/del_05/flik/Flik/Del_05_X_F%C3%B6rdjupning

https://larportalen.skolverket.se/#/modul/5-las-skriv/Specialskola/037_tvasprakig-undervisning-teckensprak/del_01/

https://www.dn.se/debatt/reformer-verkningslosa-om-larare-inte-far-tid-att-planera/

Jeppsson, F. (Eds). (2018). Naturvetenskap och teknik genom estetiska lärprocesser i förskolan. Natur & Kultur Akademisk. *

Jeppsson, F., & Haglund, J. (Eds). (2013). Modeller, analogier och metaforer i naturvetenskapsundervisning. Studentlitteratur

Jeppsson, F., Frejd, J., & Lundmark, F. (2017). “Wow, It Turned Out Red! First, a Little Yellow, and Then Red!” 1st-Graders’ Work With an Infrared Camera. Journal of Research in Childhood Education31(4), 581-596.

Lindberg, I, 2018. Skolans flerspråkiga kapital. I Forsell, A. (red.) pedagogernas bok, Liber Ny omarbetad upplaga. *

Lindberg, I. (2013), Samtal och interaktion i andraspråksforskning. I K. Hyltenstam & I.
Lindberg (red.) Svenska som andraspråk i forskning, undervisning samhälle. Andra omarbetade upplagan. Lund: Studentlitteratur.

Lindberg, I. 2017.  Det skolrelaterade ordförrådet ur ett utvecklingsperspektiv. I Från vardagsspråk till ämnesspråk, Skolverket.

Lindberg, I. 2017. Ordförrådet en framgångsfaktor.  I Från vardagsspråk till ämnesspråk, Skolverket.

Lindberg, I. 2017. På spaning efter språkliga mönster. Korpusar och datorbaserade verktyg i ett språkutforskande arbetssätt. I Nyanländas språkutveckling. Skolverket.

Lindberg, I. 2018. Flerspråkighet ur ett lärandeperspektiv. I Tvåspråkig undervisning. Teckenspråk och svenska. Skolverket.

Lindberg, I., 2004, Andraspråksresan. Stockholm: Folkuniversitetet

Lindberg, I., 2005 Språka samman! Om samtal och samarbete i språkundervisning. Stockholm: Natur & Kultur. Andra omarbetade upplagan.

Lindberg, I., 2006, Med andra ord i bagaget. I L. Bjar (red.), Det hänger på språket. Lund: Studentlitteratur.

Lindberg, I., 2009, I det mångspråkiga Sverige. Utbildning & Demokrati, 2009, Vol 18, NR 2, 39-66. TEMA ”Flerspråkighet”.

Lithner, J., (2017),  Principles for designing mathematical tasks that enhance imitative and creative reasoning,  ZDM Mathematics Education 49, pp 937–949 *

Nordgren,  K. https://www.dn.se/debatt/reformer-verkningslosa-om-larare-inte-far-tid-att-planera/

Moduler 4-6 ännu ej klara vad gäller litteratur