Läromedelspolicy

Mål och syfte

Alla elever i Strängnäs kommuns skolor ska ha god tillgång till relevanta analoga och digitala läromedel och lärresurser av hög kvalitet, anpassade efter elevers individuella behov i den aktuella situationen. Skolan bör tillhandahålla såväl analoga som digitala läromedel och lärresurser eftersom de inte ersätter, utan kompletterar varandra och aktiverar delvis olika kognitiva processer. Alla kommunens skolor ansvarar för att en inventering av läromedel och lärresurser genomförs kontinuerligt för att säkerställa att det finns rätt tillgång till högkvalitativa läromedel.

Internationell forskning visar att framgångsrika skolsystem ger elever god tillgång till läromedel av hög kvalitet och tillgång till bra läromedel är inskrivet i den svenska läroplanen. Högkvalitativa läromedel utgår från relevanta styrdokument och strukturerar materialet på ett sätt som underlättar undervisning och lärande. Ett läromedel inkluderar flera kompletterande delar som utgör en helhet. Läromedel av hög kvalitet är ett centralt verktyg för högre måluppfyllelse och god hushållning med lärarens tid och således av vikt för såväl elever, lärare som vårdnadshavare och för en likvärdig skola.

Den snabba utvecklingen av digitala läromedel och lärresurser ger upphov till nya frågor och behov varför läromedelspolicyn även omfattar digitala lärresurser.

Ansvarsfördelning

Skolans ansvar att välja

  • Rektor ska tillse att alla elever har god tillgång till läromedel av hög kvalitet.
  • Val av läromedel, lärverktyg och lärresurser görs av lärarna som en del av den professionella yrkesutövningen utifrån didaktiska överväganden i varje enskilt moment.
  • Rektor ansvarar för att det finns ekonomiska förutsättningar för tillgång till läromedel av god kvalitet. Hur stor del av budget som bör avsättas för läromedel och hur de ska kvalitetssäkras avgörs av skolorna utifrån egna behov, liksom fördelningen mellan analoga och digitala läromedel.
  • Rektorn ansvarar för att en kontinuerlig inventering av läromedel och lärresurser genomförs på sin skola för att säkerställa att det finns rätt tillgång till högkvalitativa läromedel. Läraren ansvarar för att de läromedel och lärresurser som används finns i tillräcklig omfattning, är aktuella och av hög kvalitet.

Ansvar att ge stöd

  • Skolverket följer relevant forskning kring läromedel, lärresurser och deras användning samt kommunicerar resultaten.
  • Förvaltningen tillhandahåller aktuell information om regler kring inköp, upphandling, personuppgiftshantering, kompatibilitet med kommunens system, licenser samt ger ett operativt stöd för att underlätta skolornas administration och hantering av digitala läromedel, framför allt vad gäller personuppgiftshantering, inloggning och inköp.
  • Skolverket tillhandahåller även information och stöd till lärares kompetensutveckling i fråga om val av läromedel, utvärdering och kvalitetssäkring utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. Stödet utformas huvudsakligen som information på skolverkets hemsidor, där en portalsida länkar vidare till relevanta dokument och tjänster samt kontaktuppgifter till personer och funktioner som kan leda vidare.
  • Förvaltningen ska se till att forum för lärares erfarenhetsutbyte skapas (LÄS-projektet), där även regelbunden information återfinns om aktuella tillfällen till kompetensutveckling i form av workshops med eller utan leverantörer och nätverksträffar kring olika temata. Skolpengen måste anpassas till utrymme för kompetensutveckling.
  • Lärarutbildningen (samarbetet med Uppsala universitet) ska fördjupa dialogen med läromedelsbranschen utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet för ökad kvalitet, tillgänglighet och forskningsanknytning av läromedel, inte minst utifrån nya ämnesdidaktiska rön. Återkoppling från användare ska ske systematiskt.
  • Förvaltningen ansvarar för att i dialog med rektor säkerställa att alla Strängnäs kommuns skolor har tillgång till aktuella och högkvalitativa läromedel.

Definitioner av läromedel, lärverktyg, lärresurser

Det finns ingen konsensus kring begreppen läromedel, lärresurser och lärverktyg. Myndigheter använder olika definitioner och avgränsningar. Lärresurser används omväxlande som överordnat respektive underordnat lärverktyg och kan avse nästan allt som används i didaktiskt syfte i skolan. Läromedel är oftast en delmängd av lärverktyg eller lärresurser.

Utbildningsförvaltningens läromedelspolicy utgår från följande definitioner:

Med Läromedel avses förlags- eller producentutgivet material framtaget av professionella i en kvalitetssäkrad process där innehåll och form utgår från kursplaner och andra styrdokument och som täcker in flera områden i en enskild kursplan. Ett läromedel är därmed en komplex didaktisk produkt bestående av flera delar, till exempel övningar, lärarhandledning, fördjupningar, bedömningsmaterial och är framtaget av flera professioner – författare, formgivare, illustratörer, redaktörer. Läromedel kan vara analoga, digitala eller både och.

Med Lärverktyg avses utrustning och material som läraren använder i undervisningen, till exempel pennor, hyvelbänkar, datorer, programvara.

Med Lärresurser avses övriga resurser med innehåll som ofta inte är didaktiskt bearbetat för användning i skolan eller som fordrar en didaktiskt genomtänkt kontext. Det kan vara skönlitteratur, material från intresseorganisationer, dagstidningar och tidskrifter, referenslitteratur, ordförståelseprogram, matematikövningar etc.

Leave a Comment