Litteraturtips till modul 5

Selanders föreläsning:

Som förberedelse till seminariet skulle jag vilja föreslå några av följande kapitel ur Insulander & Selander (2018). Att bli lärare. Stockholm: Liber:

  • Samuelsson: Att bli och uppfattas som ledare i klassrummet (s. 28-32)
  • Selander & Insulander: Ett designorienterat perspektiv på lärande (s. 124-130)
  • Nihlfors: Att leda pedagogisk verksamhet (s. 214-220)
  • Nouri: Digital kompetens i informationssamhället (s. 254-260)
  • Selander: Learning-design-sequences  ett redskap för att designa undervisning (s. 284-292)
  • Halverson & Selander: Verksamhetsutveckling och konsten att tänka i olika skalor (s.298-306)

Vill man fördjupa sig kan man läsa:

  • Halverson, R. & Kelly, C. 2017). Mapping leadership. The tasks that matter for improving teaching and learning in schools. San Fransisco: Jossey-Bass.
  • Insulander, E. m.fl. (2017). Didaktik i omvandlingens tid: Text, representation, design. Stockholm: Liber.
  • Insulander & Selander (2018). Att bli lärare. Stockholm: Liber:
  • Selander, S. (2017). Didaktiken efter Vygotskij . Design för lärande. Stockholm: Liber.

Löwstedts föreläsning: